Adatkezelési tájékoztató

SZEFO webshop

Verziószáma: 1.0

Hatályos: 2021. április 1. napjától

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó “zártkörűen működő” Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.webshop.szefo.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) személyes adataival kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatást tartalmazva, különösen bemutatva az Ügyfél személyes adatainak kezelését és az azzal kapcsolatos jogait.

Ön, mint Ügyfél a www.webshop.szefo.hu oldalon történő vásárlás során személyes adatokat ad meg, melyeket különösen:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR“),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elker. tv.”),
 •  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”),
 • a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”),
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), 
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”)

alapján kezelünk. A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

Adatkezelő adatai:

Név: Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó “zártkörűen működő” Részvénytársaság

Székhely: 6724 Szeged, Tavasz u. 2

Cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000122

Céget nyilvántartó bíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11090036-2-06

Levelezési cím: 6724 Szeged, Tavasz u. 2

Telefonszám: +36 62 554 054

E-mail cím: webshop@szefo.hu

weboldal: www.webshop.szefo.hu

adatvédelmi tisztviselő: dr. Ambrus Norbert

elérhetősége: telefonszám: 62/ 554 – 054 / 149 mellék

e-mail: adatvedelmi.tisztviselo@szefo.hu

Személyes adatainak kezelése:

Személyes adatainak kezelése minden esetben a GDPR-ban meghatározott egyes jogalapok alapján kerül kezelésre.

A webshop használatával felmerülő adatkezelésesek jogalapjai különösen az alábbiak lehetnek:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Jelen tájékoztató bemutatja a SZEFO webshop használata során történő adatkezeléseket.

A kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, adatkezelés jogalapja és időtartama:

Egyes adatkezelési kategóriák:

I. Regisztráció, illetve regisztráció nélküli rendelés, annak teljesítése során kezelt személyes adatok

II. Ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás során kezelt személyes adatok

III. Panaszkezelés során kezelt személyes adatok

IV. Hírlevél, direct marketing tevékenység során kezelt személyes adatok

V. SZEFO webshop Cookie-k (sütik)

 

I. Regisztráció, illetve regisztráció nélküli rendelés, annak teljesítése során kezelt személyes adatok

Annak érdekében, hogy Ön, mint Ügyfél és a személyes adatainak kezelése során, mint Érintett vásárolni tudjon a SZEFO webshopban regisztrálnia kell, vagy regisztráció nélkül meg kell adni a vásárlás teljesíthetőségéhez szükséges személyes adatait. 

Regisztrálni és bejelentkezni az Adatkezelő honlapján létrehozott felhasználói fiókkal lehetséges.

I.1. Regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges, illetve alábbi adatok kezelése történik:

 • kezelt személyes adatok köre:
  1. felhasználónév
  2. e-mailcím
  3. regisztráció időpontja
  4. regisztráló IP címe
 • adatkezelés célja:
  1. regisztráció, azonosítás
  2. kapcsolattartás
  3. regisztrációhoz kapcsolódó informatikai, technikai művelet végrehajtása
  4. regisztrációhoz kapcsolódó informatikai, technikai művelet végrehajtása
 • adatkezelés jogalapja:
  • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve
  • az Elker tv. 13./A.§ (3) bek: azaz a szolgáltató szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az a) és b) pontok esetében nem feltétlenül szükséges, hogy azok személyes adatot tartalmazzanak.

A regisztrációt követően a megadott e-mailcímre egy automatikusan létrehozott jelszót küldünk ki, amellyel lehetőség van belépni regisztrált felhasználóként a SZEFO webshop oldalra. A Saját Fiókom menüpont alatt a jelszó bármikor módosítható a regisztrált felhasználó által.

I.2. Rendeléshez a regisztrációt követően a regisztrált felhasználó, illetve a regisztráció nélkül vásároló felhasználó tekintetében az alábbi adatok megadása szükséges:

I.2.1. Rendeléshez a regisztrált felhasználó alábbi adatai megadása szükséges, amelyeket a regisztrált felhasználó meg tudja adni az első vásárlása alkalmával, vagy bármikor a Saját Fiókom menüpont alatt:

 • kezelt személyes adatok köre:
  1. számlázási vezetéknév és keresztnév
  2. számlázási cím
  3. telefonszám
  4. átvevőhely megnevezése
  5. rendelés időpontja
  6. rendelést leadó vásárló IP címe
 • adatkezelés célja:
  1. vásárló beazonosíthatósága, amely szükséges a megrendelés teljesítéséhez, számlázáshoz, kapcsolattartáshoz
  2. a megrendeléshez kapcsolódóan a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő számla kiállítása, valamint a megrendelés alapján létrejövő szerződéses jogviszony teljesítése, igények érvényesítése
  3. kapcsolattartás a rendelés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő kérdések rendezése, egyeztetése érdekében
  4. a rendelés teljesítése
  5. a rendeléshez kapcsolódó informatikai, technikai művelet végrehajtása
  6. a rendeléshez kapcsolódó informatikai, technikai művelet végrehajtása

adatkezelés jogalapja:

 1. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13./A.§ (3) bek: azaz a szolgáltató szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Valamint GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, konkrét jogi kötelezettség: számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§.
 2. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, konkrét jogi kötelezettség: számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§.
 3. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13./A.§ (3) bek: azaz a szolgáltató szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
 4. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13./A.§ (3) bek: azaz a szolgáltató szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
 5. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13./A.§ (3) bek: azaz a szolgáltató szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
 6. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13./A.§ (3) bek: azaz a szolgáltató szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A I. ponthoz tartozó adatkezelés időtartama:

 • az Érintett törlési kérelméig történik adatkezelés, az Érintett az Adatkezelő részére történő ez irányú nyilatkozatával bármikor visszavonhatja hozzájárulását, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak,
 • ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától függetlenül csak a megrendelés teljesítését követően 8 év múlva törli,
 • az Érintett szerződéses személyes adatait az Érintett törlési kérelme alapján az Adatkezelő a megrendelés, illetve annak teljesítésének időpontját követően, az elévülés szabályai szerint, azaz a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

II. Ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás során kezelt személyes adatok

 • kezelt személyes adatok köre:
  1. név
  2. e-mail cím és/vagy lakcím
  3. telefonszám
  4. ügyfélszolgálathoz e-mail-ben beérkezett megkeresés tartalma, különösen az Ügyfélre, más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és a megkeresés körülményei
  5. kapcsolatfelvétel időpontja
  6. kapcsolatfelvétel időpontjakor használt IP cím
 • adatkezelés célja:
  1. az Érintett személy azonosítása
  2. kapcsolattartás
  3. kapcsolattartás
  4. Adatkezelő által az Érintett részére megfelelő tájékoztatás nyújtása, válaszadása megtörténhessen
  5. a kapcsolatfelvételhez kapcsolódó informatikai, technikai művelet végrehajtása
  6. a kapcsolatfelvételhez kapcsolódó informatikai, technikai művelet végrehajtása

adatkezelés jogalapja:

  • érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
  • és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

adatkezelés időtartama:

  • az Érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, törlési kérelméig, ennek hiányában az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen, postai úton beérkezett kérés, megkeresés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

III. Panaszkezelés során kezelt személyes adatok

 • kezelt személyes adatok köre:
  1. az érintett Ügyfél neve, lakcíme,
  2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  3. az Ügyfél panaszának részletes leírása, a fogyasztó által csatolt iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  4. az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról
  5. a panasz egyedi azonosítószáma.
 • adatkezelés célja:
  1. azonosítás és kapcsolattartás
  2. dokumentálása a panasz előterjesztésének
  3. panaszban foglaltak kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak.
  4. a panasz és az azzal kapcsolatos kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni az Ügyféllel.
  5. azonosítás

adatkezelés jogalapja:

  • jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§

adatkezelés időtartama:

  • Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

IV. Hírlevél, direct marketing tevékenység során kezelt személyes adatok

 • kezelt személyes adatok köre:
  1. név
  2. e-mail cím
  3. feliratkozás időpontja
  4. feliratkozáskor használt IP cím
 • adatkezelés célja:
  1. az Érintett személy azonosítása
  2. kapcsolattartás
  3. feliratkozáshoz kapcsolódó informatikai, technikai művelet végrehajtása
  4. feliratkozáshoz kapcsolódó informatikai, technikai művelet végrehajtása

adatkezelés jogalapja:

  • érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
  • és jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve a Grt. 6.§ (5) bekezdés, amely alapján Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

adatkezelés időtartama:

 az adatkezelés leiratkozásig (hozzájárulás visszavonásáig) tart.

V. SZEFO webshop Cookie-k (sütik)

 1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Cookie típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Munkamenet

sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások

egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.

törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)

bekezdése

vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig

tartó időszak

Állandó vagy

mentett sütik

Az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások

egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.

törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)

bekezdése

az érintett törléséig

Statisztikai,

marketing sütik

Az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások

egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.

törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)

bekezdése

1 hónap – 2 év

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 4. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

Google Ads konverziókövetés használata

 1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Profilalkotás:

Adatkezelő az adatkezelés során profilalkotást nem végez.

Adatkezelésben közreműködők, adatfeldolgozás, adattovábbítás:

Adatkezelésben Adatkezelő munkatársai működnek közre, adatfeldolgozó nem kerül igénybevételre.

Adattovábbítás termékszállítás esetén:

Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításra:

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
 • E-mailcím: info@foxpost.hu

Fentieken túl az Érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére, különösen nem kerülnek továbbításra harmadik országokba, nemzetközi szervezetek részére.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

A Szegedi SZEFO zrt. az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, a tároláshoz nem veszi igénybe más cég szolgáltatását. A papír alapon tárolt adatok a Szegedi SZEFO zrt. zárt irodáiban kerülnek tárolásra.

Az Érintett személyes adatainak megadásának elmaradása esetén az alábbi következmények állnak elő:

Az Érintett személyes adataival kapcsolatos érintetti adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a rendelés teljesítésére, kapcsolatfelvétel keretében megfogalmazott kérésére, panaszkezelés körében bejelentett panaszára, illetőleg hírlevélre történő feliratkozásra vonatkozó szükséges intézkedéseket nem tudjuk megtenni.

Az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szegedi SZEFO zrt-től arról, hogy:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti a Szegedi SZEFO zrt. által tárolt személyes adatainak másolatát.

A Szegedi SZEFO zrt. az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Szegedi SZEFO zrt. részére, akkor a válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

A résztvevő az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Szegedi SZEFO zrt. módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, címét, ha abban változás következett be). Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg Szegedi SZEFO zrt-hez, akkor a válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A Szegedi SZEFO zrt. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Szegedi SZEFO zrt-től a személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet a Szegedi SZEFO zrt. abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi adatkezelőt. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor a Szegedi SZEFO zrt. a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Szegedi SZEFO zrt-hez, akkor a válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Szegedi SZEFO zrt-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén a Szegedi SZEFO zrt. csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • úgy gondolja, hogy adatait adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Szegedi SZEFO zrt-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Szegedi SZEFO zrt-hez, akkor a válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9
 • Telefon: 06-1-391-1400
 • Telefax: 06-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

Szeged, 2021. április 1.

Shopping Cart